هیئت مذهبی جامعة الحسین علیه السلام فریمان

هیئت مذهبی جامعة الحسین علیه السلام فریمان

فکر ،حرکت عقل است و ذکر،حیات دل. هیئت آمیزه ای است از فکر و ذکر. هیئت،محل گردآمدن به دور شمع است،پروانه وار. هیئت یعنی شبی که پروانه ها به دور شمع،بال می زنند. یعنی صدای نور شمع،که پر را می سوزاند و ناله می آفریند. ارزش هیئت به شمع آن است نه به جمع ما ناپروانه ها،که به ادای بال و پر زدن دل خوشیم.
اینجا خیمه جامعه الحسین فریمان در فضای مجازی ست. هیئتی که بیش از 15 سال پیش با ذکر یا مهدی و با استعانت از ارواح مطهر 380 شهید فریمان شکل گرفت. و امروز بعد از سال ها، بیرق هیئت به نام حضرت سیدالشهداء افراشته می شود. امروز هم برای شهید شدن فرصت هست، باید دل را صاف کرد...

یادآوری: چنانچه از شهدا و رزمندگان فریمانی و فعالیتهای اجتماعی در فریمان عکس، سند، فیلم و ... در اختیار دارید، برای انتشار به رسم امانت به ما بسپارید
.................................
خراسان رضوی- فریمان
صندوق پستی: 188-93916
پیام کوتاه: 3000502600
کانال تلگرام: jameatolhosein@

۲۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

http://s6.picofile.com/file/8183191218/12%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_64_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B3%D8%A8.jpg

http://s4.picofile.com/file/8183191292/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg

اهدا کننده عکسها: آقای علی واحدی نسب


  • خادم الشهدا
http://s4.picofile.com/file/8183190076/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpgعباسعلی سلطانزاده

http://s6.picofile.com/file/8183190126/Scan_20150417_204100.jpg

ایستاده راست اول; فهیمی-دوم: انبایی-چهارم: صادقی پدر شهیدصادقی-ششم: شهید اعتباری-هفتم: کاظم داوری-نهم: براتعلی سلطانزاده-نشسته اول: مهدوی-چهارم: مداح

سایر افراد حاضر در عکس را اگر می شناسید به ما معرفی کنید

اهدا کننده عکسها: آقای عباسعلی سلطانزاده


  • خادم الشهدا
http://s6.picofile.com/file/8183188750/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF59_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg

اسفند59 جزیره مینو آبادان-ایستاده از راست: نفرسوم محمد کاظمی-شهید محمد صفایی

نشسته نفر آخر: حسن دیندار

 

http://s4.picofile.com/file/8183188818/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85.jpg

ایستاده از راست: غلامحسین علیپور-غلامرضا ارشادی-شهید صادق صدیق-اکبری از تربت جام-محسن کیانی نژاد-علی نادرپسند-حسن دیندار

نشسته از راست: شهید غلامعلی ملول-خدادادی از تربت جام

 

اهدا کننده عکسها: آقای حسن دیندار

سایر افراد حاضر در عکسها را اگر می شناسید به ما معرفی کنید.


  • خادم الشهدا
طراحی: جامعه الحسین(ع):

http://s4.picofile.com/file/8181836284/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_1_.jpg


  • خادم الشهدا
  • خادم الشهدا

اهدا کننده عکسها: آقای صادق احسانی

افراد حاضر در عکسها را اگر می شناسید به ما معرفی کنید

 

  • خادم الشهدا
http://s4.picofile.com/file/8181833100/Scan_20150410_211224.jpg

نفر دوم از ردیف وسط: شهید علی اصغر مسعودی-نفر سوم حسین مهدیان پور

اهدا کننده عکسها: آقای حسین مهدیان پور

سایر افراد حاضر در عکس را اگر می شناسید به ما معرفی کنید

 

http://s4.picofile.com/file/8183188068/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg


  • خادم الشهدا

سال 1361- نفر اول راست: بومری- حسین مجد/ نفر اول نشسته از راست: شهید دبوری

اهدا کننده عکسها: آقای حسین مجد

سایر افراد حاضر در عکس را اگر می شناسید به ما معرفی کنید

  • خادم الشهدا
http://s6.picofile.com/file/8181832942/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B3%D9%85%D8%AA_%DA%86%D9%BE_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%86_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C.jpg

نمایشگاه انقلاب در خیابان امام خمینی فریمان-سالن سینمای سابق

نفر اول از سمت چپ: شهید محمدکریم کاظمیان- نفر سوم از راست: شهید سیدعلی قاضی زاده هاشمی-راست نفر اول پیراهن سفید:نریمان-نفر چهارم کاپشن سیاه: محمد مظفری-پشت سرش:خرم-سمت چپ خرم: رجب مظفری-احتمالا سمت راست خرم: حسین خانی-نفر اول از راست ایستاده کت خردلی: براتعلی نوروزی-نشسته از راست: علی میزبانی-پشت سر نریمان: ابراهیم حاج محمدی-نشسته سمت چپ: علی نوروزی(فرزند حسن)

 

سایر افراد را اگر می شناسید به ما معرفی کنید


http://s4.picofile.com/file/8183186642/Scan_20150410_201543.jpg

اهدا کننده عکسها: آقای حسن نبی زاده

 

 


  • خادم الشهدا
  • خادم الشهدا